FORs styrelse har beslutat att ställa in alla yrkesseminarier som skulle ha gått av stapeln på Nordiska Trädgårdar nu i mars. 

Mer information om återbetalning av seminarieavgiften kommer komma inom kort.

Säkerhet och hälsa är även vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att minska en eventuell spridning av Corona-viruset i samhället. Även om arrangemangen har färre deltagare än den rekommenderade gränsen på 500 personer anser vi att det är viktigt att ta ansvar genom att inte genomföra seminarierna.

Inger Ekrem
Ordförande
Fritidsodlingens Riksorganisation

 

 

 

Seminarier på Nordiska Trädgårdar 2020

Ladda hem seminarieprogrammet för 2020 här


TORSDAG 26 MARS 09.10-12.30

Bild: Johan Östberg

De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut

Träd har många viktiga funktioner och värden. Med genomtänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut.  Behövs det flera träd? Hur kan träd bevaras och vilka träd måste tas bort? Kan vara några av de frågor man brottas med.

Med hjälp av dataprogrammet i-Tree går det att beräkna ett ekonomiskt värde på trädens ekosystemtjänster t ex hur mycket koldioxid de lagrar in, hur bra de renar luft och hur mycket de minskar mängden dagvatten som behöver omhändertas.  Trädens betydelse för samhället blir tydligare och lättare att kommunicera. i-Tree är ett gratis verktyg i användning som fler kan ha nytta av. Kalmar kyrkogårdsförvaltning är en av pionjärerna i detta arbete.

Skriften Fria eller Fälla är en samlad kunskapsbank och vägledning för träd i offentliga miljöer som många använder för att veta hur de kan värdera trädens sociala, biologiska och kulturhistoriska värden.  Skriften är nu reviderad med ytterligare kunskap. Seminariet berättar om de viktigaste uppdateringarna – checka av er kunskap!

09.10        Välkommen och inledning
09.20        i-Tree  – vad är trädens ekosystemtjänster  värda? – genomgång av datorprogrammet, Johan Östberg, trädkonsult , Östberg AB
10.00        Såhär används i-Tree av Kalmar Kyrkogårdsförvaltning för att öka medvetenheten bland politiker och allmänhet, Birgitta Linåker, chef för begravningsverksamheten, Kalmar pastorat
10.30        Fika med smörgås
11.00        Fria eller Fälla – reviderad metod för att visa på trädens många värden, Karin Sandberg biolog på länsstyrelsen i Västmanslands län och Johan Östberg
11.40        Kontakten med myndigheter – hur kan Fria eller Fälla bidra till bättre och snabbare beslut?  Johan Östberg och Karin Sandberg
12.20        Sammanfattning och frågor
12.30        Avslutning

Moderator: Lilly Kristensen, kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Torsdag 26 mars 13.20-16.40

Bild: Dave Goulson

Gynna pollinatörer i tätorterna!

De pollinerande insekternas tjänster är ovärderliga för vår matförsörjning.  En tredjedel av landets vilda bi- och humlearter är hotade enligt Artdatabanken. Hotas de, hotas vi. Och det är hög tid att ta gemensamma tag för pollinatörerna. Regering håller med och har anslagit 70 miljoner kronor för åtgärder som gynnar pollinerande insekter.  Vi kan alla bidra!

Och mycket kan göras i våra tätorter. Med medvetna åtgärder och ändrade skötselmetoder i natur- och grönområden, parker, trädgårdar och även på balkonger kan pollinatörer gynnas. Det behövs mer nektar- och pollenväxter, men även annat som boplatser och fungerande spridningsvägar. Kunskapen breddas.

Seminariet lär mer och berättar om projekt både i Sverige och England. Professorn och forskaren Dave Goulson vet hur viktiga insekterna är, de är både hans passion och karriär. Här kan ni inhämta kunskap och inspiration för fler medvetna satsningar för pollinerande insekter till era egna verksamheter.

13.20 Välkommen och Inledning
13.30 Därför behöver vi gynna pollinatörerna,Lotta Fabricius Kristiansen, Nätverket Pollinera Sverige
13.40 Saving our insects ­– evidence of decline and how to provide beneficial conditions for them,Dave Goulson,
Professor of Biology at University of Sussex.
14.20 Intensiv kontra extensiv skötsel av gräsytor – hur påverkar det insekterna?  Studier från The Lawn projektet,Karin Ahrné, konsult, Artdatabanken, SLU
14.50 Fika

15.20 The best plants for pollinating insects – new research,Dave Goulson
15.40 Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig zon med näringsställen, boplatser, skydd och konnektivitet,
Göran Wiklund, hållbarhetskonsult U&We/Bin i Stan
16.00 Hyra bikupa – ett sätt att profilera miljöarbetet,
Göran Wiklund
16.10 Operation rädda bina – exempel från pågående satsningar i olika kommuner,
Per Bengtson, projektledare och biolog, Naturskyddsföreningen
16.30 Sammanfattning och frågor

16.40 Avslutning

 Moderator: Isak Isaksson, biolog, Naturskyddsföreningen
Seminariet görs i samarbete med Naturskyddsföreningen

Dave Goulson is a Professor of Biology at the University of Sussex, specializing in bee ecology. He has published more than 290 scientific articles on the ecology and conservation of bumblebees and other insects. He has founded the Bumblebee Conservation Trust and is one of the most influential persons in conservation according to BBC Wildlife Magazine.

He is the author of Bumblebees; Their Behaviour, Ecology and Conservation, and the bestseller, A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees and now translated into fourteen languages. This book was followed by A Buzz in the Meadow, Bee Quest and now The Garden Jungle. All books are translated into Swedish. The Garden Jungle – Den vilda trädgården – releases in 2020. Dave loves insects.

Dave föreläser på engelska.


 

Fredag 27 mars 13.10–16.30

Bild: KSLA

Att ta sig an en trädgård med historia

Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. Seminariet tar avstamp i Enaforsholms fjällträdgård, tidigare försöksträdgård, som planerades av Sven Green och anlades i mitten av 1900-talet. Hos förvaltaren Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har en ny ansvarig akdemihortonom tillträtt och frågorna är många.

Hur ska man tänka när man tar sig an en trädgård med historia? Man vill ju göra så rätt som möjligt. Men vad är rätt och hur ska man prioritera? Finns det fallgropar eller genvägar att ta och hur har andra gått tillväga?

Det här är ett seminarium för alla med intresse för trädgårdshistoria – generellt eller specifikt, praktiskt eller teoretiskt – för att få vägledning i sitt arbete. Många av Sveriges främsta inom området föreläser och finns på plats. Det blir konkreta exempel från verkligheten och pågående projekt. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa egna frågor – ett tillfälle att ta vara på!

13.10        Välkommen och inledning
13.15        När man får en trädgård i famnen – exempel Enaforsholms fjällträdgård, Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA
13.25        Trädgårdsvård – tillvägagångssätt och värdet av att söka trädgårdens själ,
Maria Löfgren, hortonom och trädgårdsantikvarie, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
14.00        Välja framtidsväg – vårdprogram, förvaltning och skötsel med exempel från Mårbackaprojektet,
Jeanette Blom, fd trädgårdskoordinator, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
14.20        Järnvägens trädgårdar – dess historia och växtval,
Fredrik Fogelberg, hortonom och agronomie doktor, Research Institutes of Sweden, RISE
14.40        Fika 

15.10        Växters historia – rätt växt till rätt plats, Henrik Morin, Programmet för odlad mångfald, POM
15.30        Dokumentation av hantverkskunskap – att uppmärksamma det självklara,
Tina Westerlund, trädgårdsmästare och universitetslektor, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
15.50        Att berätta den försvunna trädgårdens historia,
Inger Olausson,hortonom och hortikulturhistoriker, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
16.10        Frågor och paneldiskussion

16.30        Avslutning

Moderator: Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA

Seminariet görs i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

 


 

Fredag 27 mars

Bild: Lise-Lotte Björkman

Hållbar växtanvändning

Temat Hållbar växtanvändning handlar om att ge växterna bra förutsättningarna från starten och framåt för bästa utdelning av insatt växtkapital. De två seminarierna fokuserar på ämnena jordhälsa och växtetablering och bjuder på kunskap och konkreta tips om att förebygga skadegörare och undvika kostsamma reklamationer och bortfall.

Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med växter, till exempel i rollen som projektör, beställare, anläggare, förvaltare, odlare eller slutanvändare. Seminarierna är framtagna i samarbete med svenska plantskolor.

Fredag 27 mars 9.10–12.30

Bild: Lise-Lotte Björkman

Hållbar växtanvändning – betydelsen av en levande jord 

Genom att sköta markens ekosystem och mikroliv gynnas växtligheten. Växternas samspel med jordbakterier och mykorrhizasvampar kan ge många fördelar, inte bara i skogen, utan även i odling och permanenta planteringar. Behovet av bekämpningsmedel, bevattning och gödsling minskar och svaga växter kan få ny växtkraft genom jordvitalisering.

Plantskolan Splendor Plant är långt framme med sin odlingsomställning och har värdefull verifierad kunskap att förmedla om hållbar växtodling, både i fält och på den slutliga växtplatsen. En god jordhälsa är ledstjärnan för alla föreläsare under seminariet. Kunskapen konkretiseras med exempel från verkligheten.

09.10 Välkommen och inledning
09.20 Markens mikroliv i gröna miljöer – fem års erfarenheter, Nils Andersen, hortonom, Splendor Plant AB
10.20 Fika med smörgås

10.50 Mykorrhiza – en ekosystemtjänst, Kjell Hedberg, mykorrhizamykolog, Member of International Mycorrhiza Society, IMS, Ulf Ahldéns Ingenjörsfirma AB
11.40 Revitalising of trees through introduction of benificial soil biology – real world case study – Engelsbergs bruk, UNESCO world heritage site.
Josef Carey, arborist, 59degrees A. Josef föreläser på engelska
12.20 Frågor och sammanfattning
12.30 Avslutning

Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB

Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola

Fredag 27 mars 13.20–16.40

Bild: Miriam Dovrén

Hållbar växtanvändning – säkrare växtetablering

Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats med en fungerande etableringshantering och förvaltning skapas förutsättningar för en hållbar växtanvändning.  Men hur säkrar vi alla dessa steg?

Seminariet belyser kritiska punkter i arbetsprocessen med växtmaterial, från projektering till etablering. Du får insikt om hur växtmaterialet och dess inre och yttre kvaliteter inverkar på såväl etablering som gestaltning. Det gäller att välja rätt växt med de rätta kvaliteterna från början.

Att behålla växternas kondition under hela hanteringen från leverans fram till plantering och den första skötseln säkrar etableringen på anläggningen.  Det gäller att förstå växternas fysiologi och behov av t ex vatten, som plantskolorna gör. Under växtbesiktningen synliggörs misstagen. Det finns kunskap och erfarenheter att dra lärdom av allt för en säkrare etablering och hållbarare växtanvändning.

13.20 Välkommen och inledning
13.25 Hjälp vid växtval och beställning med nya växtverktyget Planter, Jenny Nilsson, FOR-rådgivare och trädgårdsingenjör, Sveplant AB
13.40 Växtmaterialets inre och yttre kvalitéer och dess inverkan på etableringen och fortsatt utveckling och fortbestånd. Växtprojekteringens betydelse ur ett förvaltarperspektiv – att välja rätt växt från början,
Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter AB
14.30 Växthantering före plantering – hur behåller man växternas goda kondition på anläggningen,
Miriam Dovrén, plantskolist, Nya Eriksbo Plantskola AB, Köping  
15.00 Fika

15.30 Växthantering efter plantering – viktiga skötselaspekter för bra etablering, Miriam Dovrén
16.00 Vanliga anmärkningar vid växtbesiktning, Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt LAR/MSA, BEUM besiktningsman
16.30 Frågor och sammanfattning

16.40 Avslutning

Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB

Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola

 


Vi reserverar oss för eventuella förändringar i seminarieprogrammet.

Anmälan
Ni anmäler er via www.for.se senast 10 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, företag/ organisation, e-post och mobilnummer och gällande faktureringsadress och ref.nr.
Faktura och biljettkod till mässan skickas med e-post. För e-fakturering ange GLN-kod.
Anmälan är bindande. Vid återbud före den 8 mars debiteras halva avgiften, därefter hela avgiften. Platsen kan överlåtas till annan deltagare från företaget/organisationen.


Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, de öppna föredragen samt de yrkesinriktade seminarierna under mässan.

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

De öppna föredragen är korta, kostnadsfria föredrag som pågår under mässans fyra dagar på tre olika scener. Föredragen bjuder på det mesta inom trädgård som växter, odling, mat, böcker, utnämningar och prisutdelningar m.m.

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och alla finns samlade i A-hallen i år.

Idéträdgårdarna och balkongerna är två av mässans kreativa höjdpunkter med massor av inspiration. Mässans tema­ – Blomstertid. Den kommer. ­– är den gemensamma röda tråden.