FOR arrangerade fem yrkesseminarier under Nordiska Trädgårdar 2019

I seminariekostnaden ingick även fika och inträde till trädgårdsmässan.
Nästa års mässa kommer vara 26-29 mars 2020 och vi kommer återkomma med information om yrkesseminarierna här.

Har du frågor gällande seminarier  Lise-Lotte Björkman, mässprojektledare FOR  lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85

Seminarier på Nordiska Trädgårdar 2019

Ladda hem seminarieprogrammet som PDF


Torsdag 21 mars 9.10-12.40

Muren på kyrkogården och i landskapet – historia, skydd och underhåll

Naturstensmuren är ett värdefullt inslag på våra kyrkogårdar och i landskapet. Det finns lagstadgat ansvar att bevara den med tanke på dess kulturhistoriska och biologiska värden. Genom att förstå historien, varför, hur och av vad den byggts och vem som lever i den, ökar förståelsen av dess värde.
Ett bra underhåll förebygger skador och underlättar förvaltningen av muren. En skadad mur kan repareras men det fordrar ingående kunskap och innebär ofta en stor kostnad. Muren kan vara skyddad av lagen och tillstånd krävs för att ta bort eller ersätta den. Seminariets sakkunniga föreläsare ger kunskap och insyn i vikten av att känna till naturstensmurens historia och konstruktion för anpassad skötsel och åtgärder. Det blir verklighetsförankrade åtgärdsförslag och förbyggande råd för att minska problem och kostnader för murens förvaltning.

09.10        Välkommen och inledning
09.20        Muren – ett historiskt perspektiv – varför, vad och hur? Catharina Svala, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
10.00        Murens skydd som kulturmiljö, Catharina Svala
10.10        Fika med smörgås
10.40        Murens biologiska värden och biotopskydd,  Åsa Jakobsson, biolog, regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne
11.15        Förståelse för naturstensmurens konstruktion och yttre påverkan för rätt åtgärder, Kurt Johansson, bergsingenjör, professor, SLU, VD Stenkompetens AB
11.45        Åtgärdsförslag för några konkreta fall av skötsel, underhåll och reparation av kyrkogårdsmurar, Kurt Johansson
12.30        Sammanfattning och frågor
12.40        Avslutning
Moderator: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Kulturträdgården
Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Torsdag 21 mars 13.30-16.50

Fruktträdsbeskärning med trädet i fokus

 

DE FRUKTGIVANDE TRÄDEN i våra trädgårdar och på offentliga platser är värdefulla och många. Vanligast är äppelträdet. Beroende på trädets ålder, art och sort varierar beskärningsinsatserna. Alla träd ska inte behandlas lika. Varför de blivit planterade, i vilken miljö de växer och hur vi vill att de ska utvecklas är viktigt att beakta. Vad är egentligen bäst för trädet? Och vilka redskap ska man använda? Ska hatten kunna kastas genom trädet när man är klar? Får man fortfarande beskära på vårvintern eller är det endast JAS-beskärning som gäller? Förblöder plommonträdet om man beskär det på våren?  Ja, frågorna och även missförstånden är många.
Här ges grundläggande, aktuell kunskap i ämnet och det finns tillfälle att ställa egna beskärningsfrågor.  Det är ett seminarium för fruktträdens bästa.
Samtliga föreläsare medverkar i kursen Grönt Kort, som certifierat närmare 400 fruktträdsbeskärare sedan kursen startade 1996 av Riksförbundet Svensk Trädgård.

13.30 Välkommen och inledning
13.40 Beskärning med beaktande av trädens historik och fysiologi,
Henrik Morin, trädgårdskonsult, Morin Grön Produktion
14.20 God säkerhet och bra beskärningsredskap – för dig och trädens skull, 
Ann-Catrin Thor, trädgårdsrådgivare, Tada
14.50 Fika
15.20 Uppbyggnadsbeskärning – ge trädet bra förutsättningarna, Henrik Bodin
15.50 Underhållsbeskärning på trädets villkor,
Henrik Morin och Ann-Catrin Thor
16.30 Frågor och klargöranden

Moderator: Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare, Riksförbundet Svensk Trädgård
Seminariet görs i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård


 

Torsdag 21 mars 13.20-16.50

Invasiva främmande växtarter – riskbedömning och bekämpning

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER påverkar vår natur, hälsa och samhälle och är ett hot mot biologisk mångfald både på land och i vatten. Vad händer om inget görs och hur ser situationen ut i Sverige? Vilka växter ska bekämpas och vilka ska vi vara observanta på? Hur bekämpar och begränsar vi dessa växter på bästa sätt? Ska alla bekämpas eller kan det finnas geografiska och andra skillnader? Och hur ska vi sedan ta hand om avfallet? Vad säger rådande lagstiftning och hur ska den efterlevas?
Dessa frågor brottas myndigheter, yrkesutövare  och hela Trädgårdssverige med. Med kunskap, insikt och tydliga riktlinjer blir den gemensamma kampen mot de invasiva växterna effektivare. Lär av seminariet men dela även med dig av dina erfarenheter

13.20 Välkommen och inledning
13.30 Invasiva främmande växter – vad händer om vi inget gör?
Nils Carlsson, expert på invasiva, främmande arter,Länsstyrelsen Skåne
13.50 Förordningar och växtförteckningar – vad ska göras och av vem?
Naturvårdsverket
14.10 Invasiva främmande växter – hur görs den biologiska och ekologiska riskbedömningen? Vilka är de värsta växterna? Är de samma för hela Sverige?
Mora Aronsson, Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
15.00 Fika
15.30 Dagens värstingväxter – bekämpningsstrategier för reglerade och oreglerade växter,
Naturvårdsverket
16.00 Bekämpning av gul skunkkalla – konkret exempel,
Nils Carlsson
16.20 Hur tar vi bäst hand om växtavfallet?
Naturvårdsverket
16.40 Frågor och diskussion
16.50 Avslutning

Moderator: Isak Isaksson, biolog och sakkunnig, Naturskyddsföreningen
Seminariet görs i samarbete med Naturvårdsverket


Fredag 22 mars

Träd i staden – rätt träd för rätt plats och användning

STADEN HAR UTVECKLAT sitt eget klimat och sina egna växtbetingelser. För att möta dessa utmaningar behöver vi utveckla en förståelse för växtanvändning, som är unik för staden. Träden och dess ekosystemtjänster är viktiga för hållbara och hälsosamma förhållanden som att ge svalka och förbättra luftkvalitén i staden. Valet av träd och en bra design blir avgörande för resultatet. Erfarenhet och forskning ger vägledning för bra och nya val. Större mångfald av stadsträd behövs.
En ny, kostnadsfri trädguide, Tree Species Selection for Green Infrastructure – A Guide for Specifiers, som Andrew D Hirons och Henrik Sjöman tagit fram, presenteras under seminariet. Genom att förstå trädens naturliga anpassningar och biologiska investeringar är det lättare att ge träden de bästa förutsättningarna. Och att välja rätt träd eller buskträd för rätt plats och användning i staden.
Dagen är uppdelad i två halvdagsseminarier. Välj endera eller gå på båda till rabatterat  pris och mer trädkunskap.

Fredag 22 mars 9.10-12.30

09.10 Välkommen och inledning
09.20 Träd i staden och klimatanpassad design,
Henrik Sjöman
10.10 Fika med smörgås
10.40 Trädens förmåga att förbättra luftkvalitén i stadsmiljöer,
Jenny Klingberg, miljöinformatör och forskare, Göteborgs botaniska trädgård
11.15 Evidence based tree selection guide for urban environments,
Andrew D Hirons
12.20 Sammanfattning och frågor
12.30 Avslutning

Fredag 22 mars 13.30-16.50

13.30 Välkommen och inledning
13.40 Val utifrån trädens biologiska investeringar
och dess betydelse för etablering, tolerans och skötsel, Henrik Sjöman
14.30 Fika
15.00 Trees tolerant for dry and warm sites,
Andrew D Hirons
15.40 De bortglömda buskträden – deras betydelse och användning i offentliga miljöer,
Johan Slagstedt, landskapsingenjör, Markkompaniet Syd AB
16.40 Sammanfattning och frågor
16.50 Avslutning

Andrew D Hirons is a Senior Lecturer at the University Centre Myerscough in the middle of Great Britain.
He teaches in Arboriculture and Urban Forestry, specialising in tree biology and arboricultural practices. Andrew is passionate about translating science into practice. His current research activity focuses on the use of plant traits to inform species selection for urban environments and enhance the resilience of urban forest.
Andrew föreläser på engelska.

Moderator på båda seminarierna: Henrik Sjöman, lärare och forskare, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent,  Göteborgs botaniska trädgård
Seminariet görs i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård.


Fredag 22 mars 13.00-17.00

Humleodling – i större och mindre omfattning

HUMLE HAR HISTORISKT sett varit en viktig gröda i Sverige – odlingen har till och med varit lagstadgad. Under 400 års tid var det varje bondes plikt att hålla med humlegård. Humlekottarna behövdes som konserveringsmedel för att säkerställa öltillgången. Idag efterfrågas svensk humle åter av mikrobryggerier och hemmabryggare. Den svenska produktionen ökar men det finns utrymme för fler producenter, både i större som mindre skala. Efterfrågan är större än tillgången. Lokalproducerat humle ger ölet ett värdefullt mervärde.
Seminariets föreläsare är de främsta inom området och lär om humlets historia, egenskaper, sortval, plantering, skörd, torkning, lagring och maskiner m.m. Träffa odlare och ta del av deras erfarenheter – från en mindre odling till en mer storskalig humleproduktion. Med är även representanter för Svenska humleodlareföreningen med sina samlade erfarenheter. Låt seminariet bli startskottet för din ekologiska humleodling.

13.00 Välkommen och inledning
13.10 Historisk svensk humle – vad är det och är den odlingsvärd?
Else-Marie Strese, biolog och docent i agrarhistoria
14.10 Bensträckare
14.20 Att odla humle,
Kirsten Jensen, odlingsrådgivare,  Länsstyrelsen Västra Götaland
15.00 Fika
15.20 Att odla humle,
Kirsten Jensen
16.00 Att odla humle i mindre skala,
Tony Johansson,  humleodlare, EgyptensOas AB
16.15 Storskalig humleodling – våra samlade erfarenheter, 
Marianne Persson och Bengt Jönsson, humleodlare, Korngården AB
16.45 Frågor och diskussion
17.00 Avslutning

Moderator: Tony Johansson, ordförande i Svenska humleodlareföreningen
Seminariet görs i samarbete med Svenska humleodlareföreningen