Hem /

 

Foto: Peter KornSeminarierna är bokningsbara efter den 18 december,

 

 

 

Torsdag 22 mars

SEM 1   9.10-12.30
Gravanordningar – en kulturskatt med grön utvecklingspotential
Vilka växter passar till återlämnade bevarandevärda gravanordningarna som församlingar förvaltar? I vården av kyrkogårdars kulturmiljöer behöver vi mer kunskap om växters ursprung och användning för att bättre harmoniera i tid och rum med äldre gravanordningar.
Vi behöver även inspiration till nya växtkompositioner.  Hur tänker vi om våra kommande gravplatser och hur tänker några trädgårdspersonligheter om sina? Kulturhistoria är en pågående process. Genom att tänka efter före blir vi delaktiga i utvecklingen av den gröna kulturskatten på våra begravningsplatser.
1 290:- moms utgår ej.

Sem 2 13.20-16.50
Skötsel av historiska trädgårdar – häckar och prydnadsväxter
Skötsel av historiska trädgårdar är en viktig del av förvaltandet av vårt gröna kulturarv.   Det nationella projektet, Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar, lyfter trädgårdens hantverk som immateriellt kulturarv. Ett samarbetsprojekt mellan Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen, som pågått under åren 2015-2017, med inriktning på skötsel av gräs, grus, fruktträd, häckar och prydnadsväxter.
Projektet har dokumenterat god praktik och prövat gamla och utvecklat nya skötseltekniker. Allt för att sprida kunskapen och öka den antikva­riska medvetenheten hos alla som arbetar med detta. Historiska trädgårdar har använts som laboratorier för att väcka frågor och utveckla skötselmetoder.
Årets seminarium handlar om skötsel av häckar och prydnadsplanteringar och erfarenheter av detta. Aktuell kunskap för alla intresserade av historiska trädgårdsmiljöer.
1 290:- moms utgår ej.

 Sem 3 13.10-16.30
Växtanvändning i ett föränderligt klimat
– kan vi lita på zonkartan och zonangivelserna?

Är växterna du planerat in lämpliga för platsen? Har de möjlighet att etablera sig och utvecklas på ett bra sätt? Är de överhuvudtaget härdiga? Med hjälp av Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och zonangivelsen för vedartade växter får man vägledning. Men kan man lita på dessa när klimatet förändras?
Växter som tidigare ansågs ha god härdiga kan nu få frostskador samtidigt som andra med sämre härdighetsangivelse klarar sig allt längre norrut. Hur hänger klimat-anpassning och härdighet ihop och vad kan vi själva påverka för att öka växternas överlevnad när klimatet förändras. Och vad är det egentligen som händer med klimatet? Med mer kunskap är det lättare att förhålla sig till zonangivelser och växters härdighet. Detta är nödvändig kunskap för alla som i dag använder zonkartan som ett redskap i sina rekommendationer för vedartat växtmaterial.
1 290:- moms utgår ej.

Fredag 23 mars

Sem 4 och 5  9.10-12.20 och 13.30-16.30
Naturen som förebild i offentliga grönytor.
Stadens olika växtmiljöer har sina motsvarigheter i naturen. Med växtekologisk kunskap ökar förutsättningarna att anlägga fungerande och vackra planteringar och grönytor även i besvärliga och utsatta lägen. Målet är ekologiskt och ekonomiskt hållbara anläggningar till glädje för många.
James Hitchmough och Peter Korn arbetar båda med naturen som förebild när de planerar och anlägger sina perenna planteringar. Den ena är välkänd och etablerad i England och den andra i Sverige. Förmiddagens seminarium ägnas den torra ståndorten som stäppen och ängen. På eftermiddagen är den våtare ståndorten i fokus i form av regnbäddar och dagvattenhantering.
Växtmiljöer som sätter yrkesskickligheten på prov. Bli inspirerad och få ny kunskap – gå på ett eller båda seminarierna, då till paketpris 2 090kr. James föreläser på engelska.
Pris per seminarium var för sig, 1 290:- moms utgår ej.

James Hitchmough
James är chef och professor i hortikulturell ekologi på universitet i Sheffield. Han har specialiserat sig på örtartade växtsamhällens ekologi och dess applicering, design och förvaltning i offentliga grönytor. Allt för hållbara och fungerande anläggningar som även attraherar medborgarna. Hans kanske mest kända projekt är ängarna i The Olympic Park, som anlades till OS i London 2012. Meritlistan är lång, kunskapen välgrundad och praktiskt förankrad.

Peter Korn
Peter är en praktiker med ett stort intresse för växter och deras anpassningar. Det är naturen som är hans största inspirationskälla när han planerar privata och offentliga miljöer. Planteringar med Peters speciella signum börjar dyka upp över hela landet. Växtmaterialet väljs med omsorg och växtbäddarna grusas – allt för att ge växterna det de vill ha. Peter arbetar på Klinta Trädgård och föreläser om naturalistiska planteringar på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Mer detaljerad information kommer så snart detaljprogrammet är helt klart.