Seminarieprogram

PROGRAM

Här kan du ladda ner programmet som pdf: seminarieprogram_for_2017

Anmäl dig här

Torsdag 6 april 09.00–12.30

Äng istället för gräsmatta
ARGUMENTEN FÖR ATT anlägga äng är många. Skötselkostnaden minskar och den biologiska mångfalden ökar. Många ytor i våra trädgårdar, parker och kyrkogårdar har potential att bli äng och ändå dominerar gräsmattan. Kan man anlägga en äng som tål slitage? Hur gör man om en befintlig gräsyta till äng? Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utvärderat olika upplägg i sitt projekt, Lawn. Jorden ger förutsättningarna. Personal från kyrkogårdar delar med sig av sina långvariga erfarenheter av anläggning, skötsel och artdiversitet men även estetiska och etiska aspekter berörs.

9.00           Välkommen och inledning

9.10           Varför äng?

Olika ängstyper – olika användning

Lärdomar från SLUs projekt, Lawn

Maria Ignatieva, professor, landskapsarkitektur och John Lööf Green, trädgårdsförman, SLU

Föreläsningen ges delvis på engelska men med svenska bildtexter

10.00        Anlägga äng – hur ska man tänka med jorden? Eva-Lou Gustafsson, markvetare, SLU

10.30        Fika

11.00        Tillbaka till framtiden – 15 år av ängsskötsel på Berthåga kyrkogård, Lisa Gustavsson Flygt, kyrkogårdsarbetare, gruppchef, Uppsala kyrkogårdar och Sebastian Sundberg, kärlväxtansvarig, Artdatabanken, SLU

11.40        Kyrkogårdens ängar, Jens Eriksson, f.d. kyrkogårdsvaktmästare, Herrljunga

12.20        Sammanfattning

12.30        Avslutning

Moderator: John Lööf Green, trädgårdsförman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Seminariet görs i samarbete med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

Torsdag 6 april 13.00–16.30

Skötsel av historiska trädgårdar – gräs, grus och fruktträd
SKÖTSEL AV HISTORISKA trädgårdar är en viktig del av förvaltandet av vårt gröna kulturarv. Det nationella projektet, Projekt Utvecklande Skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar, finansierat av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, lyfter trädgårdens hantverk som immateriellt kulturarv.

Fokus ligger på dokumentation av god praktik och att pröva gamla och utveckla nya skötseltekniker. Allt för att sprida kunskapen och öka den antikvariska medvetenheten hos alla som arbetar med detta. Historiska trädgårdar används som laboratorier för att utveckla skötselmetoderna. Årets seminarium handlar om skötsel av gräs, grusgångar och fruktträd och nästa år står häckar och prydnadsväxter på tur. Aktuell kunskap för alla intresserade av historiska trädgårdsmiljöer.

13.00        Välkommen, FOR och inledning, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt, representant för SSPPG.

13.10        Projekt Utvecklande Skötsel, Tina Westerlund och Joakim Seiler, projektledare

13.25        Skötsel av gräs i historiska miljöer, Klara Holmqvist, trädgårdsmästare, Julita Gård.

14.05        Skötsel av grusgångar i historiska miljöer, Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo Slott

14.45        Fika

15.15        Skötsel av fruktträd i historiska miljöer, Henrik Morin, parkkonsult på Morin grön produktion

16.15        Sammanfattning, diskussion och frågor

16.30        Avslutning

Moderator: Tina Westerlund, projektledare och doktorand vid Göteborgs universitet
Seminariet görs i samarbete med nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG

Torsdag 6 april 13.00–16.30

Att använda skolnära utemiljö för lärande, lek och hälsa
MER UTOMHUSVISTELSE KOPPLAT till lärande önskas i våra skolar. Men hur gör man för att få till det på ett bra sätt i barnens närmiljö? Det finns goda exempel och eldsjälar ute i landet att ta lärdom av. Men många kommuner och skolor har svårt att få till det på ett bra och fungerande sätt. Det behövs pengar och initiativ även från ledningen. Kanske är det färdiga, redan uttänkta skolgårdskoncept med klar pedagogik som kan underlätta genomförandet. Ta del av erfarenhet med nytänkande!

13.00        Välkommen och inledning

13.10        Utemiljöns betydelse för lärande och hälsa, Torsten Kellander med 20 års erfarenhet av skolgårdsverksamhet vid SLU, Odla lärandet

13.30        Lyckade exempel ur verkligheten, Titti Olsson, författare och journalist med fokus på barns utemiljöer, verksam vid Tankesmedjan, Movium, SLU

14.10        Fika

14.40        Behov och utveckling av praktiska konceptlösningar anpassade efter läroplanen. Från folkskola till konceptlösningar, Helene Båtshake, landskapsingenjör, fil.dr. i pedagogik och Torsten Kellander, Odla lärandet

15.40        Mörbylånga satsar på utomhuspedagogik med initiativ från ledningen, David Idermark, skolchef, Mörbylånga kommun

16.10        Sammanfattning, diskussion och frågor

16.30        Avslutning

Moderator: Titti Olsson, författare och journalist, med fokus på barns utemiljöer, verksam vid Tankesmedjan, Movium, SLU. Seminariet görs i samarbete med Good Garden

Fredag 7 april 9.00–16.40

Två seminarier om stadsträd
HUR VIKTIGA ÄR träden i våra städer? Varför ska man sträva efter större mångfald? Bidrar olika träd med fler ekosystemtjänster? Hur får vi träden att utvecklas och må bra i staden? Hur kan vi använda och gestalta med träd? Hur beaktar man trädens olika dynamik i tillväxt och utveckling på bästa sätt?  Och framförallt vilka träd ska vi satsa på i staden? Två seminarier med de främsta inom området ger svar att förlita sig på. Gå på båda eller välj ett av seminarierna.

Träd i urbana landskap

09.00        Välkommen och inledning

09.10        Varför nya stadsträd? Henrik Sjöman, lärare och forskare, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård

09.30        Hållbar stadsutveckling och stadsträd – träd och ekosystemtjänster, Henrik Sjöman

10.10        Fika

10.40        Större mångfald av träd – erfarenheter från Stockholm, Britt-Marie Alvem, landskapsarkitekt och trädspecialist, Stockholms stad

11.20        Markbyggnad och trädval, Johan Slagstedt, landskapsingenjör, markprojektör och konsult, Markkompaniet Syd AB, Eslöv

12.10        Sammanfattning

12.20        Avslutning
Design och selektion av träd

13.20        Välkommen och inledning

13.30        Hållbar design och träd, Henrik Sjöman, lärare och forskare, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård

13.50        Att välja rätt träd för plats och design, Henrik Sjöman

14.30        Fika

15.00        Träd och parkgestaltning i Kristinebergs strandpark i Stockholm, Åsa von Malortie, landskapsarkitekt, Sydväst Arkitektur och Landskap, Malmö

15.40        Trädsuccession i teori och praktik – en introduktion, Johan Slagstedt, landskapsingenjör, markprojektör och konsult, Markkompaniet Syd AB, Eslöv

16.30        Sammanfattning

16.40        Avslutning

 Moderator: Henrik Sjöman, lärare och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård
Fredag 7 april 9.00–12.20

Stadsbruk – kommersiell odling i staden
KOMMUNNER, FORSKNINGEN OCH PRIVATA aktörer initierar i samverkan nya möjligheter att odla kommersiellt i staden. Stadsbruk kan bidra med arbetstillfällen, försörjning, integration och social, ekologisk och ekonomisk hållbar stadsutveckling. Men hur går man tillväga för att lyckas? Erfarenheter från ett stadsbruksprojekt finansierat av Vinnova och lett av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ger några svar. Ekologiskt stadsbruk är en ny, grön näring med potential att växa och utvecklas i alla våra städer. Kom, lyssna, lär och se möjligheterna!

09.00        Välkommen och inledning

09.10        Varför projekt om stadsbruk? Kristina Santén, projektcoach Stadsbruk, SLU

09.20        Vad är stadsbruk? Lena Friblick, VD och journalist, Xenofilia

09.50        Hur komma i gång med ekologisk odling i staden? Göran Larsson, stadsodlingskoordinator, Odla i stan, Malmö

10.20        Fika

10.50        Så här har vi gjort, Happy Onion Farm, Malmö, Charlotte Nycander och Isolde Broekmans, odlare och företagsledare

11.20        Så här har vi gjort, Kajodlingen, Göteborg, Jonas Lindh och William Bailey, odlare och företagsledare

11.50        Lärdomar från projektet om stadsbruk, Lena Friblick, Xenofilia

12.10        Sammanfattning

12.20        Avslutning

Moderator: Kristina Santén, projektcoach Stadsbruk, SLU
Seminariet gör i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Fredag 7 april 13.00–16.30

Odlingar i staden – lyx för ett fåtal eller värdefulla för alla?
HUR SKA ODLADE ytor konkurrera om utrymmet i bostadsbristens städer? Att stadsodlingar är värdefulla för miljön och livskvaliteten i staden är de flesta överens om. Utmaningen är att lyckas omsätta dessa värden i praktiken. Erfarenheter från Europa visar att genom att planera smart och ställa rätt krav går det att öka de mervärden som odlingar i staden ger, så att de ännu bättre bidrar till miljömål, uppfyller krav på multifunktionalitet och tillgänglighet. Seminariet lyfter de odlade ytornas roll och betydelse i framtidens förtätade städer.

Vi får höra hur stadsodling kan skapa gemenskap i utsatta bostadsområden, hur en tråkig parkering blev en värdefull grön odling och hur studier och samarbete gett fungerande odlingsgrupper i Örebro.

13.00        Välkommen och inledning

13.10        Hur värdet av odlade ytor kan påverkas för att bättre konkurrera om utrymmet i städerna  –  ett europeiskt perspektiv, Silvio Caputo, arkitekt och forskare, University of Portsmouth, berättar om COST-projektet, Urban Allotment Gardens in Europe. Föreläsningen ges på engelska

14.00        Stadsodling för gemenskap och mot utanförskap i utsatta områden, Helene Gallis, verksamhetsledare, Nabolagshager i Norge berättar om deras odlingsprojekt

14.40        Fika

15.10        Karlsbergs Bro – berättelsen om hur en skräpig parkering mitt i Stockholm fick nytt grönt liv, Ulrika Flodin Furås, chefredaktör, Koloniträdgården och författare till Urban odling

15.30        Örebro, med ambition att bli Sveriges mest ätbara stad. Erfarenheter från spridning av stadsodling på gräsrotsnivå genom samarbete mellan ABF, ÖrebroBostäder och Hyresgästföreningen; Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef, ÖrebroBostäder

16.00        Gemensam diskussion. Att skapa förutsättningar för stadsodling är enkelt. Att säkerställa skötsel och kontinuitet mer långsiktigt är svårare. Hur kan det här problemet tacklas?

16.20        Sammanfattning

16.30        Avslutning

 Moderator: Ulrica Otterling, förbundssekreterare, Koloniträdgårdsförbundet
Seminariet görs i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet