Motioner

Här samlar vi Riksdagsmotioner som rör Fritidsodlingen.  Nedan kan du läsa de senaste.

Hösten 2015

Motionen som pdf hittar du här:
150919 Motion om fritidsodling i ett sverige som håller ihop (1)
150919 Stöd till arbete mot invasiva arter

Motion Stöd till arbete mot invasiva arter

Förslag till riksdagsbeslut

Att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till frivilligorganisationer för att sprida kunskap om arbetet mot invasiva arter.

EU-förordningen om invasiva  arter trädde ikraft i januari i år men de nödvändiga listorna över arter som ska omfattas finns ännu inte. EU-kommissionen ska lägga fram förslag senast den 2 januari 2016 över vilka arter som ska vara reglerade efter förslag från medlemsstaterna.

Fokus i EU-förordningen är reglering av arter på en gemensamma lista. Det är stränga regler, importförbud, kontroller, övervakning, utrotningskrav och sanktioner om reglerna inte följs. Det kan också förekomma regionala listor och de enskilda länderna har möjlighet att göra egna listor med regler men dessa får inte gå ut över handeln. I dagsläget är inga förslag publicerade.

Just nu är underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva  arter ute på remiss.

En viktig del i arbetet med invasiva arter är informationen till allmänheten. Här bör staten se till att använda de frivilligorganisationer som finns, inte minst de som arbetar direkt med odling såsom LRF men också Fritidsodlingens riksorganisation. För att detta ska fungera effektivt kan det dock behövas särskilt stöd till dessa organisationer, både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Vad som ovan anförs om stöd till frivilligorganisationers deltagande i arbetet mot invasiva arter bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Åsa Westlund (S)

 

Motion Fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop och behovet av att se över behovet av ökat stöd till de organisationer som arbetar med detta

Det märks ett ökande intresse för fritidsodling i vårt land. Det är glädjande och positivt. Att odla själv bidrar till ökad förståelse för vår natur och biologiska processer. Odlingen kan också bidra till att föra människor samman.

Bland många av dem som kommer till vårt land för att söka sig en framtid här finns ett stort intresse för odling. Det kan bidra till försörjning, sysselsättning men också möjlighet att odla sina traditionella grödor som inte lika lätt hittas i våra grönsaksdiskar. I takt med att fler etablerar sig i vårt land ökar också behovet av att ge odlingsmöjligheter för människor med rötter i andra länder. Ett enkelt sätt att få tillgång till en bit jord att odla på är att skaffa sig en odlings- eller kolonilott. Ett problem här är att man arrenderar sin mark och att arrendet är förknippat med vissa villkor. Både informationen om hur man skaffar sig en kolonilott och vilka villkor som gäller finns idag hos Koloniträdgårdsförbundet, men bara på svenska och en del på engelska. När man inte kan språket är det svårt att förstå. Det är orimligt att kräva av nyanlända att de ska kunna språket för att få möjlighet att odla. Odlandet kan däremot vara en utmärkt väg in i språket och det svenska samhället. Här träffas människor med olika bakgrund men med ett gemensamt intresse. Genom att ha tillgång på information både på det egna språket och svenska kan integrationen underlättas. Det finns därför ett stort behov av att översätta informationen till flera olika språk.

Även förutsättningarna för odling i vårt klimat skiljer sig från förutsättningarna i de länder man kommer ifrån. Att tillföra kunskap om odling i vårt klimat kan vara en viktig uppgift för fritidsodlingens organisationer och föreningar, likväl som för kommuner.
Koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet Svensk Trädgård, som är medlemsorganisationer i Fritidsodlingens Riksorganisation, har en hel serie med enkla, lättlästa faktablad om odling, men det krävs resurser för översättning om denna kunskap ska kunna komma alla till del. Det finns därför skäl för regeringen att överväga ett ökat stöd till fritidsodlingens organisationer för att de bättre ska kunna bidra till att etableringsprocessen går snabbare i vårt land.

Vad som ovan anförs om fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop och behovet av att se över behovet av ökat stöd till de organisationer som arbetar med detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna

Åsa Westlund (S)