Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården uppstår stora problem.

Hur kan en växt utgöra en sådan fara?

Invasiva främmande växter är ett hot mot den biologiska mångfalden och våra ekosystem. De har egenskaper som gör att de kan växa och sprida sig snabbt. Inhemska växter kan vara dåligt utrustade för att möta den nya tuffa konkurrensen om solljus, näring och vatten. Det kan även bli konkurrens om de pollinerande insekterna. Vilket kan medföra att inhemska växter får färre insektsbesök i sina blommor vilket ger minskad eller utebliven frösättning och försämrad spridningsförmåga. I förlängningen kan detta medföra att arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. Biologisk mångfald ersätts av biologisk enfald. Sverige har förbundit sig med ett avtal precis som många andra länder, att vårda den biologiska mångfalden och nyttja den på ett uthålligt sätt, så att den inte förstörs eller tar slut och därmed innebära en risk för mänskligheten.

Bekämpning 

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Till höger i menyn hittar du mer information om respektive växt och hur du bäst kan bekämpa dem i din trädgård.

Forskning

FOR samarbetar med Dr Dan Jones, från England för att öka kunskapen om främst parkslide. Här kan du läsa hans svar på många av de vanligaste frågorna som finns om parkslide. Dr Dan Jones är en av världens främsta forskare när det gäller bekämpning av parkslide.

Under november 2020 arrangerade Fritidsodlingens Riksorganisation en unik webbinarserie för yrkesfolk med Dr Dan Jones som föredragshållare. Under två eftermiddagar gick han igenom parkslidens biologi och ekologi. Hur den bäst bekämpas och vilka lagstiftnings- och ansvarsutmaningar vi kan mötas av. För att lyckas bekämpa parkslide krävs kunskap och evidensbaserade, pragmatiska lösningar. Åhörarna fick ta del av Dr Dan Jones erfarenheter och forskningsresultat från försök med parkslide. Han gav också praktiska tips och hållbara rekommendationer för hantering och bekämpning utifrån storlek på beståndet. Mer än 100 personer deltog och fick nya kunskaper när det gäller parkslide. FORs mål med webbinariet är att öka kunskapen och minska risken för att parkslide hanteras felaktigt och på så sätt sprids ännu mer. De som deltog på webbinariet var personer från länstyrelsen, kommun, trädgårdsmästare och myndigheter så som Naturvårdsverket och Trafikverket. Även personer från  Artdatabanken och SLU deltog.

Dr Dan Jones är VD för Advanced Invasives, ett konsultföretag som grundades 2016. Utöver detta är han även forskare vid Swansea Universitys institution för biovetenskap. Dr Dan Jones specialiserar sig på upptäckt, kartläggning och hållbar kontroll av invasiva främmande växtarter och hans nuvarande arbete behandlar herbicideffektivitet och hållbar användning, återställande av livsmiljöer, invasiv växtekologi och ekofysiologi.

Här hittar du några av de artiklar som Dr Dan Jones har skrivit samt andra forskningsrapporter som han hänvisar till.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR driver tillsammans med de motsvarande norska Hageselskapet och danska Haveselskabet  ett nordiskt informationsprojektet, Invasiva främmande växter i våra trädgårdar med stöd från Nordiska ministerrådet.

Projektmål

De tre trädgårdsorganisationerna har tillsammans mer än 128 000 medlemmar och ett stort kontaktnät både inom handel, forskning och myndigheter.

Målet med projekt som kommer att pågå framtill september 2020 är främst att öka kunskapen om invasiva främmande växter bland fritidsodlare och tomtägare i Norge, Danmark och Sverige, med särskilt fokus på igenkänning och bekämpning av de olika arterna och förståelse för dess negativa effekter på den inhemska biologiska mångfalden.

Målet är också att skapa ett nordiskt nätverk mellan trädgårdsorganisationerna för att dela med sig av metoder och erfarenheter kring invasiva främmande växter.

Projektet har tagit fram arttexter om de olika invasiva främmande växterna som i dag redan vållar stora problem men också växter som kan komma att bli ett problem om de inte uppmärksammas.

Projektet har också sammanställt en rapport i syfte att kartlägga vad som har gjorts inom deltagande länder samt att se vad som är på gång och ta tillvara på varandras resultat. Här hittar du rapporten. Nulägesrapport

Projektledare

Projektledare för projektet är Bibbi Bonorden. Bibbi är utbildad trädgårdsarkitekt och har mer än 15 års erfarenhet av att jobba som projektledare och kommunikationsstrateg. Hon har arbetat med både nationella och internationella projekt på uppdrag av bland annat Lantbrukarnas Riksförbund, LRF och Jordbruksverket inom främst miljö- och klimat men även förnybar energi, turism och andra utvecklingsprojekt.

För mer information om projektet kontakta gärna Bibbi Bonorden via e-post eller via telefon 0703-193 898.