Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården uppstår stora problem.

Hur kan en växt utgöra en sådan fara?

Invasiva främmande växter är ett hot mot den biologiska mångfalden och våra ekosystem. De har egenskaper som gör att de kan växa och sprida sig snabbt. Inhemska växter kan vara dåligt utrustade för att möta den nya tuffa konkurrensen om solljus, näring och vatten. Det kan även bli konkurrens om de pollinerande insekterna. Vilket kan medföra att inhemska växter får färre insektsbesök i sina blommor vilket ger minskad eller utebliven frösättning och försämrad spridningsförmåga. I förlängningen kan detta medföra att arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. Biologisk mångfald ersätts av biologisk enfald. Sverige har förbundit sig med ett avtal precis som många andra länder, att vårda den biologiska mångfalden och nyttja den på ett uthålligt sätt, så att den inte förstörs eller tar slut och därmed innebära en risk för mänskligheten.

Bekämpning 

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Till höger i menyn hittar du mer information om respektive växt och hur du bäst kan bekämpa dem i din trädgård.

Tillsammans med Studiefrämjande har vi tagit fram en studieplan om du vill lära dig mer om de invasiva främmande växterna i en studiecirkel. Här kan du läsa mer om studieplanen.