SEMINARIE 3:

De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut

Onsdag 24 mars 12.45–16.20

Träd har många viktiga funktioner och värden. Med genomtänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut. Behövs det flera träd? Hur kan träd bevaras och vilka träd måste tas bort? Kan vara några av de frågor man brottas med.

Med hjälp av dataprogrammet i-Tree går det att beräkna ett ekonomiskt värde på trädens ekosystemtjänster t ex hur mycket koldioxid de lagrar in, hur bra de renar luft och hur mycket de minskar mängden dagvatten som behöver omhändertas. Trädens betydelse för samhället blir tydligare och lättare att kommunicera. i-Tree är ett gratis verktyg i användning som fler kan ha nytta av. Kalmar kyrkogårdsförvaltning är en av pionjärerna i detta arbete.

Skriften Fria eller Fälla är en samlad kunskapsbank och vägledning för träd i offentliga miljöer som många använder för att veta hur de kan värdera trädens sociala, biologiska och kulturhistoriska värden. Skriften är under revidering med ytterligare kunskap. Seminariet berättar om de viktigaste uppdateringarna – checka av er kunskap!

Moderator: Emelie Uddenberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanlands län

Seminariet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

Foto: Johan Östberg

Program

12.45 Insläpp och teknikkontroll

13.00 Välkommen och inledning

13.10 i-Tree  – vad är trädens ekosystemtjänster  värda? – genomgång av datorprogrammet, Johan Östberg, trädkonsult, Östberg AB

13.45 Bensträckare

13.50 Såhär används i-Tree av Kalmar Kyrkogårdsförvaltning för att öka medvetenheten bland politiker och allmänhet, Birgitta Linåker, chef för begravningsverksamheten, Kalmar pastorat

14.20 Kaffepaus 20 min

14.40 Fria eller Fälla – reviderad metod för att visa på trädens många värden, Karin Sandberg, nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för särskilda skyddsvärda träd, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Johan Östberg

15.25 Bensträckare

15.30 Kontakten med myndigheter – hur kan Fria eller Fälla bidra till bättre och snabbare beslut? Johan Östberg och Karin Sandberg

16.00 Frågor och sammanfattning

16.20 Avslutning