FOR har varit i kontakt med flera myndigheter för att diskutera de fall av missbildade tomater som många fritidsodlare råkat ut för under våren. Misstanke är att de skadats av ogräsmedelsrester som kan ha funnits i flytande ekologiskt gödselmedel. Men ännu har inte detta kunnat fastställas.

Vad ska fritidsodlare göra som råkat ut för missbildade tomater och andra grönsaker? Jordbruksverket uppmanar drabbade privatpersoner att kontakta tillverkarna av gödselmedel för att upplysa om de skador som uppstått. Det ligger i deras producentansvar att utreda vad som eventuellt har gått snett. Jordbruksverket kan inte hjälpa till att bekosta analyser av skadade växter.

Vad gör Fritidsodlingens riksorganisation (FOR)?
Vi på FOR tar denna fråga på stort allvar och vi följer utvecklingen noggrant. I kontakt med berörda myndigheter har vi fått information om att det i nuläget endast är producenterna själva som bekostar laboratorieanalyser av de misstänkta gödselmedlen. Jordbruksverket kommer inte att göra några analyser. Mot denna bakgrund har vi på FOR valt att själva bekosta några analyser av skadade tomater för att ytterligare utreda frågan.

Under kommande vecka kommer FOR att skicka ut en enkät till fritidsodlare för att få in mer information om skadade tomater och andra växter där gödselmedlet kan ha orsakat skadorna. Enkäten är ett komplement till den omfattande undersökning som journalisten Lena Israelsson redan har gjort: https://www.odlamat.com/blog/frgiftade-tomatplantor

Har något liknande hänt tidigare i Sverige?
Tomater är kända för att vara väldigt känsliga för olika typer av ogräsmedel. Skador var vanliga under 1970- och 80-talet då ogräsmedel som innehöll fenoxisyror användes inom lantbruket. Genom vindavdrift kunde ogräsmedlet oavsiktligt hamna i trädgårdar och tomatodlingar som då fick stora skador. Det behövs ofta mindre än 1 ppm (en miljondel) av ogräsmedel för att tomater ska påverkas. Fenoxisyrorna förbjöds att användas i Sverige i slutet av 1980-talet.

För 10 år sen noterades skador i några yrkesodlingar av tomat och gurka i Sverige. Skadebilden påminner om de aktuella skadorna som drabbat fritidsodlare. Då stoppades tillfälligt försäljning av vinass, som är en restprodukt vid framställning av socker och bagerijäst, och som används som gödselmedel i ekologisk produktion. Misstanken var att det förekommit rester av bekämpningsmedel i vinassen. Det är dock oklart om det blev fastställt vilka ämnen det var som orsakade skadorna den gången.

Används ogräsmedel som innehåller klopyralid och aminopyralid i Sverige?
Ja, dessa verksamma ämnen finns i flera olika ogräsmedelsprodukter (Lancelot, Tombo och Mustang Forte) och används av lantbrukare för att döda tvåhjärtbladiga ogräs. Däremot har de ingen effekt på enhjärtbladiga växter som t ex arter ur gräsfamiljen där spannmålsväxterna tillhör. Ogräsmedlen kan därför användas i växande gröda utan att spannmålet tar skada. Problemet är att de verksamma ämnena är mycket stabila och tar lång tid att bryta ner. Kemikalieinspektionen ville först inte ge godkännande åt ämnet men förlorade i mark- och miljödomstolen, så produkter med aminopyralid och klopyralid godkändes för användning i Sverige redan 2016.

Är det bara svenska fritidsodlare som drabbats?
Nej, problemet har rapporterats även från andra delar av Europa. Förra året var det mycket uppmärksamhet kring skadade plantor i England men problemen är kända där så långt tillbaka som 2009. Det har dock endast varit ett mindre antal konstaterade fall per år. I England konstaterades aminopyralid vara skyldig. Bekämpningsmedelsresterna antas framförallt komma ifrån förorenad halm och hästgödsel. I Norge och Danmark har en del fall med misstänkta skador av aminopyralid och klopyralid rapporterats i år. FOR har därför nära kontakt med våra systerorganisationer i våra grannländer.

Är det farligt att äta grönsaker som visat symptom?
Först måste analyserna bli färdiga så att det med säkerhet kan fastställas vad som orsakat skadorna. Därefter är det upp till Livsmedelsverket att fastställa vilka gränsvärden som gäller för att det ska vara riskfritt att äta grönsakerna.

Vågar jag använda flaskan med flytande växtnäring som jag har hemma?
Har man en flaska med ekologisk näring hemma och känner sig osäker är det bästa man kan göra är ett odlingstest. Bönor och tomater är lämpligast att välja då de är känsliga och visar tydliga symptom. Så sammanlagt fyra krukor med bönor i samma sorts jord. När bönorna grott så vattnas hälften av krukorna med ekologiska näring och de andra enbart med vatten. Senaste efter två till tre veckor kommer eventuella symptom märkas. Kassera då näringen och kontakta samtidigt tillverkaren och berätta om dina observationer.

Tomatplanta med missbildade blad där rester av ogräsmedel misstänks var orsaken.
Foto: Christofer Ekström

Vilka alternativ finns till flytande eko-näring om jag inte vill använda konstgödsel?
Några förslag är hönsgödsel, guldvatten och egentillverkad näringslösning baserad på trädgårdens ogräs. Läs mer: https://www.for.se/fragorochsvar/problem-med-eco-vaxtnaring/

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation